I riskzonen bli gängmedlem I en rapport redogör brittiska inrikesministeriet för vilken sorts mentorskap som, enligt den forskning det hänvisas till, har störst chans att fungera för elever i högstadieåldern.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Pedagogik

Av Timothy Tore Hebb.

Brittiska inrikesministeriet och utbildningministeriet tar fram och deltar som partner för att informera om hur skolor kan arbeta för att ha störst chans att lyckas med olika stödåtgärder i skolan.

I den här rapporten där inrikesministeriet deltagit som partner handlar det om att förebygga att elever går med i gäng. Det som undersökts, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, är hur mentorer bör väljas ut och arbeta för bäst effekt: ”Preventing gang involvement and youth violence – Advice for those commissioning mentoring programmes” (2015). Den har tagits fram ihop med Early Intervention Foundation

Vilka sorts metoder och strukturer krävs för att mentorskapet ska ha störst chans att bli framgångsrikt?

Nedan går det att ladda ner hela rapporten — den finns också att ladda ner på hemsidan till vad som delvis påminner om svenska Socialstyrelsen: National Institute for Health Care and Excellence. Den del som behöver läsas är egentligen bara åtta sidor (7-14) av 15. I den här texten finns citat från den rapporten.

Det står exempelvis om vikten av att ha kunskapen att kunna identifiera målgruppen som kan ha hjälp av en kompetent mentor. Vilka tecken uppvisas? De ska identifieras så tidigt som möjligt för snabbt stöd.

Det är väsentligt att skolan har kunskapen som krävs för att veta vilken sorts mentorskap som har kvalitet i det specifika fallet, utifrån den individuella problematiken. I Storbritannien tillhandahåller kommuner ofta, där problemen är större, den expertresursen. Även mentorer kan vända sig dit om de behöver. Om de inte får det stöd som krävs för att kunna upprätthålla tillräcklig kvalitet kan ett mentorskap göra situationen värre för den unge som riskerar att gå med i ett gäng, att han går med i ett gäng.

Förberedelsen är synnerligen betydelsefull. Mentorn behöver ha insikten om hur förbereda insatsen för att den ska fungera.

”An induction for all participants can help ensure they understand the goals of the programme, how it will work, the scope of the mentor’s role and responsibilities, and have realistic expectations.”

”Mentor, and if appropriate mentee, pre-programme training may increase the likelihood of effective mentoring relationships, with general recommended training topics including: programme rules, goals and expectations, mentor obligations and roles, relationship development and maintenance, ethical issues, effective closure of mentoring relationships, and available sources of assistance.”

För att bara nämna några av alla råd som ges.

Mentorn måste även veta hur gå till väga för att få hjälp från olika andra stödresurser, som till exempel de för mental ohälsa. Eller:

”Your mentoring provider should have a clear safeguarding policy in place, setting out the arrangements for sharing information with children’s social care if there are concerns about a child’s welfare.” 

Mentorn behöver naturligtvis insikt om varför killar går med i gäng. Och rapporten anger att det kan vara bra att mentorn och den unge har gemensamma intressen för att utveckla en relation där det blir bättre möjlighet för mentorskapet att fungera; för det fördelaktiga mentorskapet bygger på den professionella och tillitsfulla relationen.

Annars blir det inte lätt att utveckla det förhållande som gör att den unge upplever bland annat förtroende – villkor för att lyckas. Att det finns en chans att han kan acceptera stöd. Någon vars liv kanske har kantats av besvikelser från nära. 

”It is common practice for mentoring services to pair or ‘match’ youth with mentors based on demographic similarities, such as gender or ethnicity, and/or shared interests, but the evidence on which method if any is most effective is inconclusive.

However, there is a general consensus that prioritising shared interests and deeper considerations of compatibility as opposed to actual demographic similarity alone, is the best route forward for current practice. Taking into account the mentee’s preferences and speaking to all participants about their hobbies and interests, may help inform these decisions and increase the likelihood of the mentee feeling comfortable with their mentor.”

Men det gäller inte nödvändigtvis bara killar, utan också tjejer. 

I tjejers fall måste mentorn också känna till vilka deras skäl är för att gå med i gäng. Och, enligt denna rapport, har tjejer svårare att ta sig ur gäng än killar.

”The reasons behind their (tjejers) gang association, the roles played within gangs and potential pathways out of involvement may be very different to those for boys, therefore mentoring provision needs to be gender-informed if not gender-specific. In particular, young women and girls may be vulnerable to gang-related sexual exploitation and victimisation.”

Det står mer om hur upplägget bör se ut rent allmänt.

”All of these elements combined may contribute towards mentoring relationships being adequately sustained for the duration of the programme. This is important as there is evidence to suggest that programmes may be more effective when mentors and mentees meet more frequently and for longer sessions.”

För när ett mentorskap blir kortvarigt kan effekten bli den motsatta.

”Conversely, short-lived mentoring experiences may have detrimental effects for some young people, with one highly-cited evaluation of a randomised controlled trial finding significant declines in the self-worth and perceived academic competence of mentees in relationships that terminated prematurely within three months.”

Gruppen som går på högstadiet är särskilt känslig.

”The mentoring relationships that were most likely to break up involved mentees who had previously sustained emotional, sexual, or physical abuse, and/or were aged 13-16 years old.”

”Whatever the reason for the conclusion of a mentoring relationship, service providers should be able to facilitate this in a way that enables mentors and mentees to reflect upon their experiences and end on a positive note, to avoid feelings of disappointment or rejection.”

Utmaningen är att välja ett mentorskapsprogram som passar den unges förutsättningar och problematik. I de här fallen, många fler anges i rapporten, gäller det att se upp:

”The programme’s target population is not specified, is unclear, or is different to the group you plan to work with. Some programmes are designed to only be delivered with certain types of participants, and some may work differently for various sub-groups. Contact the programme developer or provider if possible to get more information, and check programme evaluations for evidence of transferability.”

Hur betydelsefullt det är att det sker olika sorters dokumentation betonas också, för att kunna veta om insatserna varit framgångsrika eller inte. Och varför mentorskapet inte fungerat, om så är fallet.

Fler varningsflaggor, enligt rapporten:

”No records are kept of deviations. This may provide inaccurate information on programme impacts for those intending to implement the programme as originally specified and may hinder developing strategies to overcome implementation barriers.” 

”Non-significant or harmful effects are not recorded. The risks and problems facing young people are often multi-faceted – programmes need to be evaluated within the full context of harms, costs, and benefits.” 

Klicka här och ladda ner rapporten på 15 sidor (för en bättre förståelse räcker det med att läsa sidorna 7-14)